Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Семинар 6.06.2016 ЗОП Правилник

На 6.06.2016 г. в Националния дом на науката и техниката –НДНТ, на ул.”Раковски”№ 108, в гр. София се проведе семинар на тема” Представяне на условията за участие в обществени поръчки по новия закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му” Семинарът беше организиран и проведен от БА ПВТ ЛПС с участието на НТС по текстил, облекло и кожи. Провеждането му беше провокирано от проявения голям интерес към темата- новия закон за обществените поръчки, която беше презентирана изключително компетентно и разбираемо от г-жа Мариана Кацарова- юрист, експерт по обществени поръчки от Сметната палата, на семинар по ЗОП през м. март т.г.
На семинара бяха разгледани въпроси от съществено значение за възложителите и участниците в обществени поръчки, отразени в правилника за прилагане на ЗОП. Проведе се дискусия, в която активно участваха присъстващите. Всички останаха изключително доволни . Г-жа Б.Стоичкова, председател на УС на БА ПВТ ЛПС раздаде на участниците удостоверения за участие в семинара и благодари от името на всички на лекторката.

ПОКАНА

 ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи имат удоволствието да Ви поканят на семинар с тема:

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА
НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ”

Семинарът ще се проведе на 6 юни (понеделник) 2016 г.; 9.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108, София при следната програма:

9.00 - 9.30 ч. Регистрация

9.30 – 11.00 ч. Режими за възлагане на обществени поръчки. Източници на информация за обществените поръчки. Правила за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица.

Лично състояние на участниците – основания за отстраняване. Мерки за надеждност. Критерии за подбор. Използване капацитета на трети лица.

11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза

11.15 – 12.45 ч. Критерии за възлагане на обществени поръчки. Гаранции за изпълнение.

Участие при възлагане на обществени поръчки – общи правила. Окомплектоване и подаване на офертите. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – съдържание и изисквания за попълване и представяне.

12.45 – 13.30 ч. Обяд

13.30 – 15.00 ч. Подизпълнители – условия за участие и изисквания. Ред за разглеждане на офертите при провеждане на процедурите по ЗОП – разновидности и стъпки. Особености при запазени обществени поръчки и при обособени позиции.

Сключване на договор за обществена поръчка. Представяне на документи преди сключване на договора. Основания за изменение на договорите.


Лектор: М. Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки, Сметна палата


15.00 – 15.30 Представяне на програма за защита на бизнеса и придобивки за служителите-Мет

Лайф- България

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Такса участие: Таксата за правоучастие се превежда по банков път до 10 март и е:

- за участници: 100 лв.

- за втори и всеки следващ участник от една фирма: 80 лв.

Таксата включва: 1сандвич, 2 кафета, 2 малки бутилки вода

Таксата за участие се превежда в:

Банка Райфайзен банк

IBAN& BG 30 RZBB 91551002130200 BIC: RZBBGSF

БА ПВТ ЛПС, Семинар ЗОП Телефони за контакт: Марева
0888964209; Стоичкова 0888778987

E-mail: pmareva@abv.bg, boyka@preventa-bg.com

Изтегли заявка за участие

28 Април 2016 г.

По повод отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа 2016 г. БА ПВТ ЛПС откликна на инициативата на омбудсмана на Р. България г-жа Мая Манолова "Великден за всеки" "Дари празник на баба и дядо", като дари 500 лв. за каузата. Това е акт на уважение към възрастните хора, които упорито са се трудили преди нас и за нас.


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход