Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Семинар 18.03.2016 г.

Семинар 18.03.2016 г.
На 18.03.2016 г. във ФНТС, етаж 1 зала №105 А, ул. „ Г. Раковски” № 108, гр. София

Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи организираха и проведоха семинар на тема:

„ ОСНОВНИ МОМЕНТИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИ”

Прочети още...

Покана за семинар 2016-03-07

ПОКАНА
Уважаеми дами и господа,
Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи имат удоволствието да Ви поканят на семинар с тема: 

„ ОСНОВНИ МОМЕНТИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ” 

Семинарът ще се проведе на 18 март /петък/ 2016 г.; 9.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108, София при следната програма: 

9.00 - 9.30 ч. Регистрация 

9.30 – 11.00 ч. Видове възложители на обществени поръчки – публични и секторни. Обекти на обществените поръчки. Нови стойностни прагове при възлагане на обществени поръчки. Видове процедури за възлагане. Правила за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС – видове режими и основни положения. 

11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза 

11.30 – 13.00 ч. Видове решения и обявления при възлагане на обществени поръчки. Публикуване на документи и информации в „Официален вестник” на ЕС, в Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача. 

Пазарни консултации. Нови правила при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки. 

13.00 – 14.00 ч. Обяд 

14.00 – 15.30 ч. Пречки за участие в процедурите. Критерии за подбор. Използване капацитета на трети лица. Подизпълнители – условия за участие и изисквания. Критерии за възлагане на обществени поръчки. Гаранции. 

Участие в процедурите по ЗОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза 

16.00 – 17.30 ч. Комисия за провеждане на процедура по ЗОП – състав, ред за разглеждане на офертите. Договор за обществена поръчка. Нови основания за изменение на договорите. Предварителен и последващ контрол. Административнонаказателна отговорност. 

Лектор: М. Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки, Сметна палата 

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Такса участие: Таксата за правоучастие се превежда по банков път до 10 март и е: 

- за участници: 100 лв. 

- за втори и всеки следващ участник от една фирма: 80 лв. 

Таксата включва: 1сандвич, 2 кафета, 2 малки бутилки вода 

Таксата за участие се превежда в:

 Банка Райфайзен банк 

IBAN& BG 30 RZBB 91551002130200 

BIC: RZBBGSF 

БА ПВТ ЛПС, Семинар ЗОП

Телефони за контакт: Марева 0888964209; Стоичкова 0888778987

E-mail: pmareva@abv.bg

Изтегли заявка за участие 

17 декември 2015 г.

На 17 декември 2015 г. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес по предложение на членуващи в Камарата браншови организации организира работна дискусия по приоритетите на данъчното законодателство през 2016 година.
Дискусията се проведе в заседателната зала на БСК /София, ул. Алабин“ 16-20, ет. 1 Данъчните приоритети за 2016 година представи г-жа Людмила Петкова – Директор на Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. С дискусията се цели да се обсъдят и консолидират становищата и предложенията на членуващите в БСК браншови организации за подобряване на данъчната политика като съществен компонент на бизнес – средата и с оглед повишаване конкурентоспособността на българската икономика.
На мероприятието присъстваха г-жа Стоичкова, г-н Атанасов и г-жа Марева

Прочети още...


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход