Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Условия за членство

Условия за членство в сдружението:

    Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат юридически лица, както и сдружения от регионален (местен) и (под)браншов тип с идентични и/или сходни на БАПВТ ЛПС цели и/или задачи.
    Член на сдружението може да бъде всяко лице развиващо дейност, пряко свързана с производството, вноса и търговията с ЛПС и работно и специално защитно облекло, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
 
Асоциирани членове могат да бъдат физически и юридически лица, чиито интереси са свързани или съвпадат с предмета на дейност на Асоциацията, но не са производители, вносители и търговци на лични предпазни средства.
 
За членуване в сдружението кандидатът подава заявление и декларация до управителния съвет. Отворете и попълнете молбата и заявлението и ни го върнете обратно на следният e-mail: lps.ba@abv.bg
 
word logo
 
 
 
Заявление и декларация за асоциирани членове 
 
word logoword logo


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход